ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ» δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβεται
το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο
αυτό, επενδύουμε χρόνο και πόρους για να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας.
Στην προσπάθειά μας αυτή βρισκόμαστε σε διαρκή διαδικασία ενημέρωσης και
εκπαίδευσης, ώστε να συμμορφωνόμαστε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των
Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα
προσωπικά δεδομένα των πελατών μας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται
και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά
αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.
Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών
δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση,
η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να
τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα
εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές
στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε
λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να
ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο
φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ
όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία
(σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται
στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων. Η
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή
σας. Ωστόσο, η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να
επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται
από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές
παραγγελίες/διατάξεις.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 1. μας τα παρέχετε εσείς όταν η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ σας παρέχει υπηρεσίες, όταν απευθυνθείτε σε εμάς προκειμένου να λάβετε εσείς ή κάποιος τρίτος υπηρεσίες, όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (“e-mail”), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας στο όνομα χώρου parkotechniki.gr.
 2. αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες μας.
 3. μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας αφού έχετε δώσει τη συναίνεσή σας.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται?

Συνοπτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται
περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 • το όνομά, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία
  επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  και του αριθμού τηλεφώνου),
 • πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή μας, όπως
  πληροφορίες τραπεζικών καρτών

Πέραν των ανωτέρω δεδομένων που μας παρέχετε, ενδέχεται να
συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για
παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”) της
συσκευής σας [π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (“laptop”),
υπολογιστής ταμπλέτα (“tablet”), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (“smartphone”)]. Οι
τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και
απόδοση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται
μόνιμα στις υποδομές μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας (“cookies”, “internet tags” κ.α.)
παρατίθενται κατωτέρω.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
από την
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ;

Η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο
θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα
που επεξεργάζεται η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την
επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό
διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από
επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό?
Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από
τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, για τους
σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε
εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας, όταν
αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας
δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας
/δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον
τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα,
τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική
απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη
για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ και την
πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους μας για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από
τη φύση της παρεχόμενης από την ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ υπηρεσίας που οι ίδιοι έχετε
επιλέξει και επιπρόσθετα, για όσο χρόνο καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο
θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και τη διαγραφή τους από τα συστήματα της ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους. Επίσης διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση  info@parcotechniki.gr 

Cookies

Σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄αυτόν. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Η εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E» μπορεί
να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

 1. Προσωρινά cookies ή cookies περιόδου σύνδεσης είναι τα cookies δεν παραμένουν
  στον υπολογιστή σας μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτά είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών ή λειτουργιών στο παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.
 2. Μόνιμα cookies είναι τα cookies, τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή σας ή στην ηλεκτρονική συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από το χρήστη.
 3. Cookies τρίτων. Η χρήση των τοποθεσιών μας μπορεί να επιφέρει την
  αποθήκευση μερικών cookies που δεν ελέγχονται από την «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E». Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η τοποθεσία που
  επισκέπτεστε χρησιμοποιεί υπηρεσίες analytics ή εργαλεία
  αυτοματισμού/διαχείρισης μηνυμάτων προώθησης τρίτων μερών (όπως αυτά που παρέχονται από την Google και την Oracle) ή όταν περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμφανίζεται από τοποθεσίες τρίτων μερών, όπως π.χ. το YouTube ή το Facebook®.
  Ως αποτέλεσμα, λαμβάνετε cookies από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων μερών. Η «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν μπορεί να ελέγχει την αποθήκευση ή την πρόσβαση σε αυτά τα cookies. Για να μάθετε πώς διαχειρίζονται τα cookies αυτά τα τρίτα μέρη, θα πρέπει να δείτε τις πολιτικές που ακολουθούν για την προστασία του απορρήτου και για τα cookies. Η «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E»  δεν μπορεί να ελέγξει τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά.