Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Πιστοποιήσεις

  • ΕΝ 1176
  • ΕΝ 71-3
  • EN ISO 9001
  • EN ISO 14001

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Ελέγχου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 14001.

Οι βασικές παράμετροι του συστήματος είναι οι εξής:

Σχεδίαση και εκπόνηση μελετών:

Η σχεδίαση των προϊόντων μας και οι προτάσεις μας σε επίπεδο μελέτης και Landscaping, πραγματοποιούνται με κύριο γνώμονα την ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του αειφόρου σχεδιασμού.

Ανακύκλωση:

Οι πρώτες ύλες είναι ανακυκλώσιμες στο σύνολό τους. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως είναι τα εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας.

Τα παράπλευρα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας και των λοιπών τμημάτων, π.χ. γραφική ύλη, ροκανίδια, HPL, κλπ. ανακυκλώνονται κατάλληλα στα πλαίσια της εταιρικής ευαισθησίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μείωση της τοξικότητας:

Χρησιμοποιούνται χρώματα και υλικά βαφής, μη τοξικά, που έχουν ως βάση το νερό. Τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας συλλέγονται ανά κατηγορία σε ειδικούς κάδους, εντός του εργοστασίου, και απομακρύνονται κατάλληλα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας