Εταιρική Ταυτότητα

Πιστοποιήσεις

  • ΕΝ 1176
  • ΕΝ 71-3
  • EN ISO 9001
  • EN ISO 14001

Γενικά στοιχεία

Η εταιρία λειτουργεί από το 1998, με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την κατασκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών και πάρκων αναψυχής, αστικού και αθλητικού εξοπλισμού.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 3500m2 στη ΒΙΠΕ Νέας Σάντας Κιλκίς. Διαθέτει πολυάριθμο εξειδικευμένο προσωπικό, στο οποίο επενδύει με συνεχή προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σε θέματα τεχνικά, κατασκευαστικά, νομικά, οικονομικά και διοικητικά.

Τέλος διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής. Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή επιτόπιων αυτοψιών και ελέγχων σε νέους και υφιστάμενους χώρους, την εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων προτάσεων και μελετών και το άριστο “after sales service”.

Οργανωτική δομή

Διοίκηση

Λήψη αποφάσεων.

Οργάνωση και συνεχής έλεγχος των επιμέρους τμημάτων.

Μελετητικό τμήμα

Σχεδιασμός νέων, σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων προϊόντων, βάσει των προδιαγραφών που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας ΕΝ 1176 (για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς).

Σχεδιασμός “personalized” προϊόντων, βάσει των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη, με συνδυαστική τήρηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Προτύπου Ασφαλείας ΕΝ 1176 (για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς)

Διασφάλιση της εταιρικής ποιότητας.

Εκπόνηση προτάσεων και ολοκληρωμένων μελετών.

Παρακολούθηση της τυποποίησης των προϊόντων κατά ISO 9001.

Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού (υφιστάμενου & νέου).

Οργάνωση τεχνικών φακέλων προσφορών.

Τμήμα πωλήσεων

Έρευνα αγοράς.

Προώθηση προϊόντων.

Ανάπτυξη πελατολογίου.

Συνεχής εκπαίδευση σε νομικά θέματα και διαδικασίες του Δημοσίου.

Προμήθεια πρώτων υλών και εξαρτημάτων, συμβατών με τις προδιαγραφές ποιότητας.

Οργάνωση αποθεμάτων αποθήκης, σύμφωνα με την προγραμματισμένη παραγωγή.

Επίσκεψη και συμμετοχή σε εκθέσεις (κυρίως του εξωτερικού), προς εκπαίδευση και παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων των διεθνών αγορών.

Σύνταξη και οργάνωση φακέλων προσφορών, δημοπρασιών και διαγωνισμών προμήθειας.

Αναζήτηση και σύναψη εμπορικών συμφωνιών με οίκους του εξωτερικού, με γνώμονα την διασφάλιση της ποιότητας και την πιστοποίηση βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων Ασφαλείας.

Διαχείριση δωρεών στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κατασκευαστικό τμήμα - Παραγωγή

CAD/CAM.

Σιδηρουργείο.

Ξυλουργείο.

Βαφείο.

Συναρμολόγηση και συσκευασία.

Συνεργεία εγκατάστασης των κατασκευών επί τόπου στον χώρο του έργου.

Συνεργεία συντήρησης.

Συνεχής έλεγχος ποιότητας.

Παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων των διεθνών αγορών.

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα τεχνικά, κατασκευαστικά.

Συνεχής παρακολούθηση και εκπαίδευση σχετικά με τα εφαρμοζόμενα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφαλείας ΕΝ1176 (για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς).

Βελτιστοποίηση προϊόντων της σειράς παραγωγής και επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Διασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών σε μόνιμη βάση.

Τεχνική υποστήριξη.